Privacyverklaring Finish Box Selfstorage B.V.

Inleidende bepalingen

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Finish Box Selfstorage B.V (hierna: Finish Box Selfstorage) aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Finish Box Selfstorage is statutair gevestigd te Wormerveer aan de Industrieweg 27 (1521 NE) en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 34207348 Finish Box Selfstorage is per e-mail te bereken via info@finishbox.nl en telefonisch via (075)-6407372.

Finish Box Selfstorage hecht veel waarde aan een goede omgang met de persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wordt dan ook uitgebreid uitgelegd hoe Finish Box Selfstorage omgaat met de verwerking van uw persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Finish Box Selfstorage aan welke wettelijke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle bezoekers van deze website. Indien u niet akkoord gaat met deze privacyverklaring, dient u de website te verlaten.

De verwerking van persoonsgegevens door Finish Box Selfstorage valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Finish Box Selfstorage behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 9 februari 2024.

Soorten en doelen van de verwerking van uw persoonsgegevens

In eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt indien u online een opslagruimte wilt reserveren. Deze gegevens worden opgevraagd middels een aanvraagformulier op de website. De persoonsgegevens die u verplicht dient in te vullen zijn de volgende: achternaam, adresgegevens, plaatsnaam en e-mailadres. Daarnaast kunt u vrijwillig uw telefoonnummer en een tekstbericht achterlaten, welke dan ook worden verwerkt door Finish Box Selfstorage.

Deze gegevens zijn in eerste instantie nodig om contact met u op te nemen en daarnaast hebben ze een ondersteunende rol in de totstandbrenging van de overeenkomst.

Indien een aanvraag via het formulier is geplaatst nemen we deze in behandeling. Voordat de overeenkomst tot stand komt dient u de volgende gegevens te verlenen: voornaam, kopie identiteitsbewijs (ID) en/of paspoort en/of rijbewijs, telefoonnummer en bankgegevens (indien incassobetaling). Deze persoonsgegevens elektronisch dan wel fysiek worden aangeleverd. Tevens verzamelen we relevante informatie die u hetzij telefonisch hetzij in correspondentie verstrekt.

Finish Box Selfstorage maakt bovendien gebruik van cameratoezicht. Deze camera’s zijn gericht op uw eigendommen in verband met de veiligheid.

Ten slotte, worden ook IP-adressen verzameld. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om de website te optimaliseren.

De rechtsgrond voor het verzamelen van de persoonsgegevens is de noodzakelijkheid hiervan voor de uitvoering van de overeenkomst. Zonder deze persoonsgegevens is Finish Box Selfstorage niet in staat haar diensten uit te voeren. Daarnaast geeft u voorafgaand aan de overeenkomst expliciet toestemming aan Finish Box Selfstorage om deze gegevens te verwerken.

Indien u niet wenst om persoonsgegevens aan Finish Box Selfstorage te verstrekken, is Finish Box Selfstorage niet in staat om de diensten aan u te leveren. Hierdoor kan het zijn dat Finish Box Selfstorage niet kan voldoen aan de contractuele, wettelijke en de noodzakelijke verplichtingen. Eventuele nadelige gevolgen door het niet verstrekken van de persoonsgegevens liggen in dergelijke geval bij u.

Termijn van de verwerking van uw persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden voor een periode van maximaal zeven (7) jaren bewaard na beëindiging van de overeenkomst. Deze termijn is noodzakelijk om te voldoen aan de fiscale bewaarplicht.

De camerabeelden worden niet langer dan vier (4) weken bewaard, tenzij de camerabeelden dienen als bewijsmateriaal in een strafprocedure.

De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor onze doeleinden. Indien sprake is van een wettelijke bewaartermijn worden de gegevens conform de termijnstelling van deze bepalingen bewaard.

Doorgifte aan verwerkers en derden

Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Finish Box Selfstorage zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘verwerkers’. De verwerkers handelen uitsluitend onder verantwoordelijkheid van Finish Box Selfstorage. Bovendien sluiten we met deze bedrijven verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

De persoonsgegevens worden enkel met derden, niet zijnde verwerkers, gedeeld indien Finish Box Selfstorage door een wettelijke verplichting gehouden wordt de persoonsgegevens door te sturen aan de bevoegde instantie.

Cookies

Finish Box Selfstorage maakt gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een klein stukje data dat door een website op uw computer, telefoon of tablet wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van Finish Box Selfstorage bezoekt, verzamelt zij met uw toestemming informatie die bijvoorbeeld helpt bij het functioneren van de website of het verbeteren van de zoekresultaten. Finish Box Selfstorage maakt gebruik van functionele cookies. Dit zijn de noodzakelijke cookies die het gebruik en de ervaring van de website verbeteren.

Daarnaast maakt Finish Box Selfstorage gebruik van zogeheten tracking cookies, zoals Google Analytics. Deze cookie helpt Finish Box Selfstorage met het optimaliseren en verbeteren van de website. Wij kunnen met behulp van deze cookie inzien hoe onze website wordt gebruikt en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De hierdoor verkregen informatie wordt, inclusief jouw IP adres, overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie en ook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Hieronder volgt een lijst van cookies die wij gebruiken.

Beveiliging

Finish Box Selfstorage heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat (https), waardoor de gegevens gecodeerd verstuurd worden. Daarnaast worden uw eigendommen onder (camera)toezicht in bewaring genomen. Als laatste, er is enkel toegang tot de boxen door geautoriseerde personen.

Een aantal persoonsgegevens worden opgeslagen op een server buiten Nederland, namelijk in de Verenigde Staten.

Uw privacyrechten

Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. U heeft zelf recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Om misbruik en/of fraude te voorkomen, zullen wij u wel altijd vragen om u zelf te identificeren. Indien u gebruik wilt maken van dit recht vragen we u een mail te sturen naar info@finishbox.nl.

Indien u een klacht wil indienen over Finish Box Selfstorage met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit bij ons melden door een e-mail te sturen naar info@finishbox.nl. Ook kunt u uw klacht indienen bij de bevoegde autoriteit (Autoriteit Persoonsgegevens). Datum: 20220901.